İş Hukuku Danışmanlığı

 

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Kanunu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri;

 • İşe alma ve işten çıkarma sürecinde 4857 Sayılı İş Kanununu Uygulamaları çerçevesinde danışmanlık desteği,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yüksek Mahkeme Kararları doğrultusunda Fesih bildirim , ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
 • İşyeri uygulamalarında 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında,haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi,
 • İşverenlerin, iş güvencesi, işçinin sadakat borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması, yönlendirilmesi,
 • Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik olarak incelenmesi,
 • ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek,
 • İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
 • Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
 • Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
 • Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi,
 • Görev tanımlarının revizyonu,
 • AYG Uzmanları tarafından telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek.

İş Hukuku İnceleme ve Raporlama İşlemleri;

 • İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
 • Toplu iş Hukukunu oluşturan 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar Hukuksal destek sağlanması,
 • Personel Özlük dosyalarının incelenmesi.

İş Kanunu Dokümantasyon Uygulamaları;

 • İşyeri ve İşletmelere mahsus"Şirket iç yönetmeliği" hazırlanması
 • İşyeri ve İşletme Faaliyet ve kurum kültürü doğrultusunda Disiplin yönetmeliği hazırlanması,
 • İşletme Anayasası olarak adlandırılan " İnsan Kaynakları Yönetimi E Kitabı" nın hazırlanması,
 • İş Mevzuatı uyarınca tanzimi gereken belgelerin matbu hale getirilmesi ve standartlaşmanın sağlanması,
 • İhtiyaç duyulacak alanlarda teknik destek.

Çalışan ve üçünkü kişiler nezdinde, iş mevzuatı kapsamında oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi;

 • İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıklar,
 • İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışma
 • İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları,
 • Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve müşavirlik hizmetl.