Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

 
Doğru Tercih - Doğru Eğitim

MESLEKİ EĞİTİM
En az ilkokul mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenler,bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin,kanun kapsamındaki herhangi meslek dalında,meslek eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitimdir.

Bu doğrultuda,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17: “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve
çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.”

EĞİTİM HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Firmaların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için firma personellerinin yaptıkları iş ve eğitim durumları dikkate alarak eğitim analizini oluşturmaktadır.Uzman eğitici kadrosu ile hazırlanan eğitim hazırlık çalışmasında kimlerin hangi eğitimleri ne kadar sürede alması gerektiği net olarak belirlenmektedir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ !
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği"nin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,

c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

f) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri.

1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile yukarıda (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilecektir.

BELGELENDİRME
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar ile Mayıs 2004 tarihli ve 2560 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan örneğine uygun olarak hazırlanan M.E.B onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir.